REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ B2B.DENVERFOOD.PL

Poniższy regulamin obowiązuje od 01.07.2017 i określa zasady dokonywania zakupów w platformy internetowej prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.b2b.denverfood.pl.


Sprzedającym jest firma Denver Food Sp. z o.o. Sp.K., o numerze NIP: 588 241 71 98, nr konta bankowego …, zwana także zamiennie “Sprzedawcą”.

Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać pod numerami telefonów: (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub za pomocą poczty elektronicznej:

Centrala – cała Polska

Tel. 537 005 451

biuro@denverfood.pl

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Platformy Internetowej.


Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Platformy internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie Platformy Internetowej.


Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Platformy Internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.


Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Platformą Internetową w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.


Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ze zm. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Platformy Internetowej.


Platforma Internetowa– serwis internetowy dostępny pod adresem www.b2b.denverfood.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.


Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Platformy Internetowej dostępnego pod adresem www.b2b.denverfood.pl

Ofertą Sprzedawcy są produkty spożywcze, środki czystości, akcesoria ekologiczne dla niemowląt i dzieci, artykuły drogeryjne oraz suplementy diety.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży Towaru/ów w dowolnym momencie. W razie wycofania produkty po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta o zmianie w Zamówieniu.

Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie są wyrażone w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT.

Cena Towaru jest wiążąca w chwili wystawienia faktury.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie.

Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.

Promocje w Platformy Internetowej nie łączą się ze sobą, chyba że jest to jasno sformułowane w warunkach promocji.

Cenniki Towarów nie stanowią ze strony Platformy Internetowej oferty do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży

Warunkiem złożenia Zamówienia w Platformy Internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.b2b.denverfood.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie Zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.b2b.denverfood.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

Dowodem zakupu jest dołączona do faktura VAT lub paragon, które są niezbędne w przypadku zwrotów lub reklamacji.

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych platformy Internetowej Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.


Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Platformy Internetowej potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.


Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu zamówienia na platformę B2B.

§4 Koszty, termin dostarczenia towaru i minima logistyczne

Towar dostarczony jest transportem własnym firmy Denver Food zgodnie z harmonogramem dostaw lub wysyłany kurierem pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Przesyłka kurierska wysyłana jest maksymalnie do 2 dni roboczych od poniedziałku do czwartku. Do tego czasu należy doliczyć czas na dostarczenie Towaru przez firmę kurierską.

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu jeśli nie spełni minimum logistycznego (350 zł netto) w przypadku wysyłki kurierskiej.

Minimum logistyczne w przypadku transportu Denver Food wynosi 350 zł netto.

Realizacja zamówień dla worków 25kg realizowana jest poprzez firmę kurierską zgodnie z cennikiem transportu.

§5 Płatności

Na każdy sprzedawany towar wystawiamy dowód zakupu (fakturę) lub paragon.

Płatność za zakupiony Towar może nastąpić w następujących formach: przelewem lub gotówką.

W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§6 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

§7 Procedura zwrotów i reklamacji

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas zdatności do spożycia każdego produktu widnieje na opakowaniu.

Zawiadomienie reklamacji należy składać w formie elektronicznej na adres:

Centrala 

Tel. 537 005 451

biuro@denverfood.pl

Zgłaszając reklamację należy podać dane Klienta, nr faktury oraz opisać przedmiot reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia pojedynczego produktu w transporcie lub całej paczki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera.


Reklamowany towar powinien oddany pracownikowi firmy lub być wysłany i dokładnie oznaczony jako reklamowany wyłącznie na adres:

Denver Food Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Obwodowa 78,

84-240 Reda

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 


Klient traci uprawnienia reklamacji towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

Sprzedawca nie przyjmuje paczek odsyłanych “za pobraniem”.

Sprzedawca przyjmuje zwroty towarów tylko pod marką własną Denver Food w opakowaniach do 1000 g. Wymiana danego produktu jest jednorazowa.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów, które były objęte promocją bądź wyprzedażą.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów od sklepów, które są likwidowane lub mają nieopłacone 2 lub więcej faktur.

Zwroty są dokonywane na podstawie wypełnionego formularza i po dostarczeniu towaru do opiekuna regionalnego lub siedziby firmy Denver Food.

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Platformy Internetowej w związku z zakupami jest Sprzedawca.

Dane osobowe/firmowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Klient rejestrując swój adres e-mail lub składając zamówienie w sklepie, wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowych od B2b.denverfood.pl

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§9 Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Platformy Internetowej zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Platformy Internetowej, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Platformy Internetowej nie są możliwe.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

Zawartość stron w domenie B2b.denverfood.pl oraz jej wszystkich subdomenach oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących ofertę, przysługują firmie Denver Food i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stron WWW bez wskazania źródła. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).